Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az iBioScience Korlátolt Felelősségű Társaság ibiodiagnostics.hu honlapjának használatával kapcsolatos adatkezelésről

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 16. és 17. §-ai, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése és 13., 14. cikke alapján az iBioScience Korlátolt Felelősségű Társaság ezúton tájékoztatja az érintetteket az ibiodiagnostics.hu honlap használatával kapcsolatos adatkezelésről.

 1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: iBioScience Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 36.; honlap: https://www.ibiodiagnostics.hu; telefonszám: 36-70-674-6611

 2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: Fehér Károly ügyvezető igazgató; iBioScience Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 36.; honlap: https://www.ibiodiagnostics.hu, telefonszám: 36-70-674-6611

 3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Fehér Károly ügyvezető igazgató, iBioScience Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 36. Postacím: 7622 Pécs; honlap: https://www.ibiodiagnostics.hu, telefonszám: 36-70-674-6611

 4. Az adatkezelés célja:

 5. Online tartalomszolgáltatás – az adatkezelő internetes szervere a szolgáltatás minőségének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, az üzemszerű működés biztosítása, a visszaélések megakadályozása érdekében, automatikusan regisztrálja a látogatók IP címét és számítógépe operációs rendszerének típusát, valamint a honlap látogatásának időpontját.

 6. A látogatóval való kapcsolattartás – amennyiben a látogató e-mailben veszi fel a kapcsolatot az adatkezelővel, abban az esetben az adatkezelő rögzíti a látogató e-mail címét.

 7. A cookie-k vagy más néven sütik használatának célja, hogy gyorsítsák a honlap használatát, kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező terhelést, vagy automatizmusokkal segítsék és könnyítsék a honlap használatát. A sütik olyan fájlok vagy információdarabok, amelyeket a látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára. Egy süti általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti értékét, vagyis egy véletlenszerűen generált egyedi számot; valamint élettartamát, azaz azt, hogy milyen hosszan marad az online kommunikációs eszközön. A süti a felhasználó készülékének háttértárjában egy fájlban tárolódik. A fájl tartalmát a sütit elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőtől.

Az www.ibiodiagnostics.hu weboldal által használt cookie-kkal kapcsolatos adatkezelést az alábbi táblázat mutatja be:

Név

Idő

Leírás

_ga

2 év

A Google Analytics által telepített _ga cookie a látogatók weboldal használatával, valamint a böngészésével kapcsolatos adatait gyűjti a webhely analitikai jelentéséhez. A süti névtelenül tárolja az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendel hozzá az egyedi látogatók felismeréséhez.

_gid

1 év

A Google Analytics által telepített _gid cookie információkat gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyet, erről analitikai jelentést is készít. Az összegyűjtött adatok egy része magában foglalja a látogatók számát, azok forrását és az általuk névtelenül felkeresett oldalakat.

_gat

1perc

Ezt a cookie-t a Google Universal Analytics telepíti, hogy korlátozza a kérések arányát, és így korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken.

5. Az adatkezelés jogalapja:

 1. A 4. pont A. pontja szerinti online tartalomszolgáltatás esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 2. A 4. pont B. pontja szerinti látogatóval való kapcsolattartás esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 3. A 4. pont C. pontja szerinti weboldal által használt cookie-k esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések.

 4. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: 

Az érintett

 • neve

 • e-mail címe

 • telefonszáma

 • IP címe

 1. Az adatkezeléssel érintettek köre: 

 2. a honlapon látogatók

 3. az adatkezelővel kapcsolatot felvevők

 4. az adatkezelőtől ajánlatot kérők

 5. A kezelt adat általános kezelési ideje: A honlap megtekintésétől számított 2 évig, illetve a 4. C. pont szerinti táblázat szerint.

 6. Adatfeldolgozó neve és címe:

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

 1. Az adattovábbitás jogalapja ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra nem kerül sor.

AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA ALAPVETŐ JOGAIKRÓL 

 1. Tájékoztatás

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.

 1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében).

 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.

 1. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

 • a cél megszűnt, vagy kiüresedett, már nincs szükség az adatra

 • érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja

 • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen

 • jogellenes adatkezelés

 • jogi kötelezettség teljesítése céljából.

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni köteles – az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével – észszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése érdekében.

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:

 • véleménynyilvánítás szabadságához

 • jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

 • közérdekből a népegészségügy területén

 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból

 • jogi igények érvényesítéséhez.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát

 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani

 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható).

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Adatvédelmi tisztviselő

 2. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu

 1. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az adatkezelő/- feldolgozó tevékenységi helye szerinti bíróság előtt.  A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. Adatkezelőre általánosan illetékes rendes bíróság: Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.)

Közzétételi és nyilvántartásba vételi záradék

 

A fenti adatkezelési tájékoztatónak a honlapon való közzétételéről gondoskodtam, az alábbi internetes linken korlátozás nélkül elérhető bárki számára. A link címe: https://www.ibiodiagnostics.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Pécs, 2022. március 07.

Fehér Károly

ügyvezető igazgató

Image
Headquarters
7625 Pécs, 36 Majorossy Street

+36 70 674 6611
info@ibioscience.hu

Laboratory
7624 Pécs, 20 Ifjúság Street
Image

© 2024 iBioDiagnostics. All rights reserved.